31 خرداد 1403

03.31

فقط برای امروز خود را از بند گذشته رها و برای امروز زندگی می‌کنم.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan

30 خرداد 1403

03.30

فقط برای امروز اراده و زندگیم را به خداوندی که درک می‌کنم می‌سپارم و از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan

28 خرداد 1403

03.28

فقط برای امروز برای رسیدن به آرامش مراقبه را جایگزین مصرف نیکوتین می‌کند.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan

27 خرداد 1403

03.27

فقط برای امروز قدم‌ها را مرور آن را باور می‌کنم

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan

26 خرداد 1403

03.26

فقط برای امروز زمانی را به آموختن اختصاص می‌دهم شاید با مطالعه فقط یک صفحه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan

25 خرداد 1403

03.25

فقط برای امروز به هوشمندی جسم خود احترام می‌گذارم و به آن گوش می‌دهم.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan

24 خرداد 1403

03.24

فقط برای امروز با فروتنی و شهامت بدون مصرف نیکوتین روز خوبی خواهم داشت.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Ehsan