آیکون png

کمک به تازه واردین

روش کمک به تازه واردان در انجمن تازه واردان تشویق و دلگرم می شوند تا "فقط برای امروز" از نیکوتین پرهیزکنند. با سرمشق گرفتن از اعضای قدیمی تر، از هم اکنون و امروز، تمرکزمان را بر استفاده از برنامة دوازده قدم بهبودی می گذاریم. با ادامة بیرون راندن نیکوتین از بدنمان، شروع به مراقبت از یک قسمت بیماری خود می کنیم. جسممان فرصتی پیدا می کند تا رو به بهبودی رود. اگر قرار است که رها از نیکوتین باقی بمانیم نیاز به افکار و احساسات سالم نیز داریم. با به کارگیری قدم های دوازده گانة بهبودی، شروع به درک افکار و احساساتمان می کنیم و شالوده ای را می سازیم که می توانیم یک زندگی مفید و شادی بخش را بر آن بنا نهیم. به اعضای جدید پیشنهاد می کنیم که برای باقی ماندن در این برنامه و فراگیری قدم های دوازده گانة بهبودی به طور منظم در جلسات شرکت کنند.