انجمن نیکوتینی های گمنام (فرانام)

www.nicairan.org

آدرس جلسات کل:

bg_image
اصول انجمن
مفاهیم خدماتی
01

اول

برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما، گروه های NicA ، گردهم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه، هماهنگی و تأمین خدمات NicA در کل گردد.


02

دوم

مسئولیت و اختیار نهائی برای خدمات در NicA با گروه های NicA می باشد.
03

سوم

گروه های NicA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت هایشان واگذار می کنند.


04

چهارم

رهبری مؤثر در NicA ارزشی والا دارد. ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند.
05

پنجم

برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد.

06

ششم

وجدان گروه وسیله ای روحانی است، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تأثیر گذارد.مبادا مسائل مالي، ملكي و شهرت، ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.07

هفتم

همه اعضای یک کمیته خدماتی، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرایند تصمیم گیری شرکت کنند.08

هشتم

ساختار خدماتی ما به انسجام و مؤثر بودن ارتباطات مان بستگی مستقیم دارد.09

نهم

تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.10

دهم

بودجه NicA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.
11

یازدهم

بودجه NicA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.
12

دوازدهم

در راستای حفظ ماهیت روحانی نیکوتینی های گمنام، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.