فقط برای امروز

اراده و زندگیم را به خداوندی که درک می‌کنم می‌سپارم و از تجربه اعضا در جهت بهبودی کمک می‌گیرم.