انجمن نیکوتینی های گمنام (فرانام)

www.nicairan.org

آدرس جلسات کل:

bg_image
اصول انجمن
قدمهای دوازده گانه
01

قدم اول

ما پذیرفتیم كه در برابر نیکوتین عاجز بوديم و زندگيمان غيرقابل اداره شده بود.

02

قدم دوم

ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر مي‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

03

قدم سوم

ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوند، بدان‌گونه كه او را درك مي‌كرديم، بسپاريم

04

قدم چهارم

ما يك ترازنامه اخلاقي بي‌باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم

05

قدم پنجم

ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر پذیرفتیم.

06

قدم ششم

ما آمادگي كامل پيدا كرديم كه خداوند كليه اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

07

قدم هفتم

ما با فروتني از او خواستيم كمبودهاي اخلاقي ما را برطرف كند.

08

قدم هشتم

ما فهرستي از تمام كساني كه به آنها صدمه زده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم.

09

قدم نهم

ما بطور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران لطمه بزند.

10

قدم دهم

ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً آن را پذیرفتیم.

11

قدم یازدم

ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطة آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه كه او را درك مي‌كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از ارادة او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12

قدم دوزادهم

با بیداري روحاني حاصل از برداشتن این قدمھا، ما كوشیدیم این پیام را به نیکوتینی ھای دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآوردیم