آیکون png

خط مشی فعالیت

نیکوتینی های گمنام چه کاری نمی کند؟ -1نیکوتینی های گمنام فقط پیام را می رساند. نیکوتینی های گمنام متعلق به معتاد نیکوتینی است که می خواهد از اعتیاد نیکوتین رها شود. -2نیکوتینی های گمنام پولی از خارج دریافت نمی کند، ما متکی به خود هستیم. -3نیکوتینی های گمنام اعضای خود را کنترل نمی کند که آیا لغزش کرده اند یا خیر. -4نیکوتینی های گمنام یک سازمان مذهبی نیست، اعضاء عقاید و تعابیر خاص خود را از معنای زندگی دارند. -5نیکوتینی های گمنام یک سازمان پزشکی نیست. دستورات پزشکی و توصیه های روانشناسی نمی کند. -6نیکوتینی های گمنام عهده دار هیچ بیمارستان، بخش و مؤسسة ترک اعتیادی نیست و خدمات پرستاری به کسی نمی دهد. ما -7نیکوتینی های گمنام به هیچ سازمانی وابسته نیست. بعضی از اعضاء برای سازمان های خارجی کار می کنند، ا این بدان معنا نیست که نمایندگان نیکوتینی های گمنام هستند. -8نیکوتینی های گمنام نام اعضای خود را فاش نمی سازد. سنت یازده مان می گوید: »ما لازم است همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم« همچنین اعضاء آنچه را که در جلسات گفته می شود افشاء نمی کنند.