انجمن نیکوتینی های گمنام (فرانام)

www.nicairan.org

آدرس جلسات کل:

bg_image

سنت های 12 گانه به انجمن ما شکل و وحدت می دهد. سنت های ما انجمن را که سالیان است در خدمت بسیاری از مردم قرار گرفته، حفظ می کند. سنت ها  بر پیام اصلی ما، رساندن پیام به معتاد به نیکوتین در حال عذاب متمرکز است. سنت های 12 گانه به هر عضو اطمینان می دهد تا هر جلسه در هر کجای جهان از اصولی یکسان برخوردار باشد.

گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست تا اعضاء و در کل انجمن را از بحث و جدل ها در امان بدارد.

سنت ها در تمام امور زندگی مانند شغل، خانواده، جامعه و غیره کاربردی وسیع دارد.  

اصول انجمن
سنت های دوازده گانه
01


اول

منافع مشترك ما بايست در رأس قرار گيرد، بهبودي شخصي به وحدت نیکوتینی های فرانام بستگي دارد.
02

دوم

در رابطه با هدف گروه ما تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه‌اي ممكن خود را در وجدان گروه بيان كند. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما مي‌باشند، آنها حكومت نمي‌كنند.

03

سوم

تنها لازمه عضويت، تمايل به قطع مصرف نیکوتین است.


04

چهارم

هر گروه بايست مستقل باشد باستثناء مواردي كه بر گروههاي ديگر و نیکوتینی های فرانام در كل اثر بگذارند.
05

پنجم

هر گروه فقط يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتاد به نیکوتینی كه هنوز در عذاب است.
06

ششم

يك گروه نیکوتینی های فرانام هرگز نباید هيچ مؤسسه مرتبط و يا هر سازمان خارجي را تأیيد و يا در آنها سرمايه‌گذاري كند، يا نام نیکوتینی های فرانام را به آنها عاريت دهد، مبادا مسائل مالي، ملكي و شهرت، ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.

07

هفتم

هر گروه نیکوتینی های فرانام باید كاملاً متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند.

08

هشتم

نیکوتینی های فرانام بايد هميشه غيرحرفه‌اي باقي بماند، اما مراكز خدماتي ما مي‌توانند كارمندان مخصوصي استخدام كنند.
09

نهم

نیکوتینی های فرانام تحت اين عنوان، هرگز نبايد سازماندهي شود، اما ما مي‌توانيم هيئت‌هاي خدماتي يا كميته‌هايي تشكيل دهيم كه مستقيماً در برابر كساني كه بدانها خدمت مي‌كنند، مسئول باشند

10

دهم

نیکوتینی های فرانام، هيچ عقيده‌اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام نیکوتینی های فرانام هرگز نبايد به مباحث اجتماعي كشانده شود.
11

یازدهم

خط مشي روابط عمومي ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ ، ما لازم است هميشه گمنامي شخصي خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ كنيم.
12

دوازدهم

گمنامي، اساس روحانی تمام سنت‌هاي ما است و هميشه يادآور اين است كه اصول را به شخصيت‌ها ترجيح دهيم.