فقط برای امروز

برای رسیدن به آرامش مراقبه را جایگزین مصرف نیکوتین می‌کند.