فقط برای امروز

به هوشمندی جسم خود احترام می‌گذارم و به آن گوش می‌دهم.