فقط برای امروز

خود را از بند گذشته رها و برای امروز زندگی می‌کنم.