انجمن نیکوتینی های گمنام (فرانام)

www.nicairan.org

آدرس جلسات کل:

bg_image

03.31

فقط برای امروز خود را از بند گذشته رها و برای امروز زندگی می‌کنم.

03.30

فقط برای امروز اراده و زندگیم را به خداوندی که درک می‌کنم می‌سپارم و از تجربه اعضا در جهت بهبودی…

03.28

فقط برای امروز برای رسیدن به آرامش مراقبه را جایگزین مصرف نیکوتین می‌کند.

03.27

فقط برای امروز قدم‌ها را مرور آن را باور می‌کنم

03.26

فقط برای امروز زمانی را به آموختن اختصاص می‌دهم شاید با مطالعه فقط یک صفحه از نشریات انجمن.

03.25

فقط برای امروز به هوشمندی جسم خود احترام می‌گذارم و به آن گوش می‌دهم.