جلسات

جلسات ابزار قدرتمندي در برنامه ما میباشد.شرکت منظم در جلسات،تصمیم وتعهد ما را بـراي رهـایی
از نیکوتین محکمتر میکند.ما از طریق قطع نکردن مشارکت یکدیگر و نصیحت و انتقاد نکـردن، پـذیرش
و پشتیبانی را تجربه میکنیم.ما می آموزیم که بر روي خودمان متمرکز شویم و با صداقت وعشق مـشارکت
کنیم.ما نیازي نداریم که فرایند بهبودي را تجزیه و تحلیل کنیم،فقط میدانیم کـار میدهـد وبنـابراین بـاز
هم به جلسه می آییم...

لیست تلفن

لیست تلفن شامل اسم کوچک وشماره تلفن افرادي است که مایلند اعضاء را در طـول هفتـه متقـابلاً
حمایت و پشتیبانی کننـد.در طـول هفتـه درسـاعات مناسـب شـبانه روز بـا ایـن اعـضاء تمـاس حاصـل
مینماییم.تماسهایی که بی موقع گرفته میشود،در صورتی که نیازتان حیاتی باشد عذر شما موجه است.

نشریات

نشریات ما شامل شماري پمفلت وکتابهایي مثل :کتاب پایـه نیکوتینیهـاي گمنـام ومـسیر مـا بـسوي رهـایی و ...
میباشد.این نشریات توسط نیکوتینیهاي در حال بهبودي کـه داوطلـب خـدمت شـده انـد نگاشـته شـده
است.کلیه نشریاتی که داراي آرم نیکوتینیهاي گمنام است،توسط کنفرانسهاي نیکوتینیهاي گمنـام تاییـد
گردیده است.
پمفلتها جریانات گوناگون را در بر دارد و سیما و منظـر نیکوتینیهـاي گمنـام راتـشریح میکنـد.کتـاب
مسیر ما بسوي رهایی شامل داستانهاي اعضایی است که تجربه مصرف نیکوتین و بهبودي خود را عرضـه
میدارند.کتاب پایه هدایاي بسیاري براي عرضه بـه نیکوتینیهـاي در حـال بهبـودي دارد،کـه شـامل بافـت
کاملی در باره هریک از قدمهاست.
تازه واردان را تشویق و به آنها پیشنهاد میکنیم که تا حد ممکن از نشریات بهره ببرند.مـا دریافتـه ایـم
که بازخوانی نشریات در مراحل مختلف قطع مصرف و بهبودیمان،گاهی میتواند سبب بیداري وهوشـیاري
جدیدي در ما گردد و بصیرت و درك ما را بالاتر ببرد.

راهنما

راهنماها اعضایی هستند که در برابر قطع مصرف تسلیم شده اند ومایلند تا تجربـه شـان را بـر اسـاس
رابطه متقابل با دیگر اعضاء سهیم شوند.آنان قـدمها را بـه بهتـرین شـکلی کـه در توانـشان اسـت،زندگی
میکنند.راهنماها فقط تجربه هاي بهبودیشان از لحاظ جسمی،عاطفی وروحی که تـا کنـون بدسـت آورده
اند را با اعضاءدیگر در میان میگذارند.
یک راهنما با انتقال دادن آنچه که تا کنون در برنامه از دیگران گرفتـه اسـت،هدیه بهبـودي خـود را بـه
بهترین شکل ممکن حفظ میکند.
براي انتخاب راهنما شخصی را بر گزینید که مطمئنید میتواند نیاز شما در پاك مانـدن از نیکـوتین را
برآورده کند.در صورتی که پس از شرکت در چند جلسه نتوانـستید راهنمـایی انتخـاب کنیـد،با نماینـده
بین گروه صحبت کنید.او ممکن است بتواند شخصی را براي راهنما شدن بـشما پیـشنهاد کنـد.میتوانیـد
راهنماي موقت هم انتخاب کنید.دراین مورد هر کس خـودش تـصمیم میگیـرد.درصـورتی کـه در گـروه
عضوقدیمی براي راهنما شدن وجود نداشته باشد میتوانید از راهنماي اینترنتی استفاده کنید.

خدمت

هدف اصلی انجمن همیاري ما،رساندن پیام رهایی بـه مـصرف کننـده نیکـوتینی اسـت کـه هنـوز در
عذاب است.ما بدنبال یافتن راههایی هستیم تا مردم را مطلع سازیم که انجمنی بنام نیکوتینیهـاي گمنـام
وجود دارد. با این حال،این را هم در نظر داریم که:این یک برنامه جاذبه است،نه تبلیغ.ما سـعی نمیکنـیم تـا
مردم را متقاعد و وادار کنیم،بلکه آنها را فقط مطلع میسازیم.
هر گونه خدمتی،هر چند کوچک،که درجهت کمک به همدردي که در عذاب اسـت باشـد،به کیفیـت
بهبودي ما کمک میکند.مهمترین خدمت در رساندن پیام،حضور و بـه مـشارکت گذاشـتن تجربه،امیـد و
نیرویمان در جلسات میباشد.
علاوه بر این مرتب کردن مکان جلسه،در سطح کفایت نگه داشتن نشریات،پذیرش و خوش آمدگویی بـه
تازه وارد،چسباندن اعلامیه هاي جلسات،انجام دادن هر کاري که براي گروه و در کل بـراي نیکوتینیهـاي
گمنام لازم است،قدردانی ما در برابر آن چیزي است که برنامه سخاوتمندانه به ما هدیـه کـرده اسـت.مـا
آنچه را که در توانمان است انجام میدهیم.
ما آنچه را که میبخشیم دریافت میکنیم وبدینگونه به ارزش خدمت بعنوان ابزاري دیگر براي بهبودیمانپی میبریم.