نیکوتینی های گمنام چه کاری نمی کند؟

1-نیکوتینی های گمنام فقط پیام را می رساند. نیکوتینی های گمنام متعلق به معتاد نیکوتینی است که می خواهد از اعتیاد نیکوتین رها شود.

2-نیکوتینی های گمنام پولی از خارج دریافت نمی کند، ما متکی به خود هستیم.

3-نیکوتینی های گمنام اعضای خود را کنترل نمی کند که آیا لغزش کرده اند یا خیر.

4-نیکوتینی های گمنام یک سازمان مذهبی نیست، اعضاء عقاید و تعابیر خاص خود را از معنای زندگی دارند.

5-نیکوتینی های گمنام یک سازمان پزشکی نیست. دستورات پزشکی و توصیه های روانشناسی نمی کند.

6-نیکوتینی های گمنام عهده دار هیچ بیمارستان، بخش و مؤسسة ترک اعتیادی نیست و خدمات پرستاری به کسی نمی دهد.

7-نیکوتینی های گمنام به هیچ سازمانی وابسته نیست. بعضی از اعضاء برای سازمان های خارجی کار می کنند، اما این بدان معنا نیست که نمایندگان نیکوتینی های گمنام هستند.

8-نیکوتینی های گمنام نام اعضای خود را فاش نمی سازد. سنت یازده مان می گوید: «ما لازم است همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم» همچنین اعضاء آنچه را که در جلسات گفته می شود افشاء نمی کنند.