محاسبه سن پاکی شما
تاریخ پاکی خود را وارد کنید

محاسبه تاریخ پاکی شما

تاریخ پاکی خود را وارد کنید:				
					$birthdate = '1990-01-01';
$today = date('Y-m-d');
$diff = date_diff(date_create($birthdate), date_create($today));
$age = $diff->format('%y');
echo "Your age is: " . $age;