آیکون png
1

کمیته کارگاه ها

کمیته کارگاههای آموزشی برحسب ضرورت ها و نیازهای شورای منطقه ایران، شکل میگیرد. این کمیته وسیله ایست جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش اعضاء و گروهها و پشتیبانی از کمیته های فرعی. این کمیته از بدو تاسیس تاکنون صدها کارگاه را در سطح منطقه و نواحی 13 گانه برگزار نموده است.