آیکون png
1

کمیته های موقت

کمیته های موقت برای اهدافی خاص و برای مدت معینی به وجود می آیند. و هر زمان که کارشان تمام شد منحل می گردند. از این جمله میتوان از کمیته هائی همچون کمیته ثبت انجمن، کمیته مجمع و کمیته برگزاری همایش نام برد. تاکنون دهها همایش سراسری در سطح شورای منطقه ایران و صدها جلسه باز در سطح نواحی 13گانه ایران برگزار شده است. خط مشي روابط عمومي ما، بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ، ما لازم است هميشه گمنامي شخصي خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ كنيم. (سنت یازدهم)