آیکون png
1

کمیته آدرس جلسات

خدمات مسئول کميته آدرس جلسات: اطلاع رساني به جامعه، معتادان به نیکوتین و همچنین اعضاي انجمن جهت دستيابي به آدرس جلسات بهبودي از طريق جمع آوري ،چاپ وارائه آدرس جلسات به روز شده نواحی به مسولین مربوطه آن و ارائه آن به اعضاء خدمتگزار نواحی مختلف