آیکون png
1

سرآغاز پیدایش انجمن نیکوتینی های گمنام :

در اوایل سال 1980میلادی چند نفر از معتادان نیکوتین دریافته بودند با به کارگیری قدم ھای دوازده گانه الکلی ھای گمنام می توانند بر اعتیاد نیکوتین فائق آیند ، بنابراین تصمیم به راه اندازی جلسات نیکوتینی ھای گمنام گرفتند تا بدین گونه پیام رھایی از نیکوتین را به سایر معتادان به نیکوتین برسانند و فرصتی ایجاد نماید تا خود نیز در قطع مصرف باقی بمانند.

شروع در ایران : در تابستان سال 1378شمسی، تعدادی از نشریات نیکوتینی ھای گمنام توسط یکی از اعضای ایرانی که به ایران بازگشته بود، وارد کشور و اولین جلسه نیکوتینی ھای گمنام ایران در آذر ماه سال 1379با حضور چھار نفر در تھران برگزار گردید. پس از آن نیکوتینی ھای گمنام به شھرھای: اصفھان، اراک، شیراز،قم، یزد، لرستان، البرز، گیلان، خوزستان، چھارمحال بختیاری، مازندران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کھکیلویه و بویراحمد، ھرمزگان، خراسان رضوی و خراسان شمالی و جنوبی گسترش یافت. در سال 1384ارتباط انجمن نیکوتینی ھای گمنام ایران با دفتر خدمات جھانی برقرار و کلیه نشریات دریافت گردید که پس از ترجمه، جھت استفاده فارسی زبانان سراسر جھان، در بخش فارسی سایت اینترنتی خدمات جھانی انجمن نیکوتینی ھای گمنام قرار گرفت.در ادامه در سال 1387شورای منطقه ایران با حضور نمایندگان نواحی اصفھان،تھران،ارک،خوزستان و البرز در شھر اصفھان دایر گردید. در سال 1396بنا به درخواست شورای منطقه نیکوتینی ھای گمنام ایران جھت اخذ ثبت ملی در وزارت کشور به نام انجمن نیکوتینی ھای گمنام اقدام گردید،که با توجه به عدم تایید وزارت کشور در خصوص پسوند"گمنام" لذا در ابتدا با نام انجمن نیکوتینی ھای بی نام اقدام و در نھایت با پسوند " فرانام " ثبت و مجوز فعالیت در چھار استان صادر گردید.

شروع

در اوایل سال 1980 میلادی چند نفر از معتادان نیکوتین دریافته بودند با به کارگیری قدم های دوازده گانه الکلی های گمنام می توانند بر اعتیاد نیکوتین فائق آیند ، بنابراین تصمیم به راه اندازی جلسات نیکوتینی های گمنام گرفتند تا بدین گونه پیام رهایی از نیکوتین را به سایر معتادان به نیکوتین برسانند و فرصتی ایجاد نماید تا خود نیز در قطع مصرف باقی بمانند.

1980
img

شروع در ایران

در تابستان سال 1378 شمسی، تعدادی از نشریات نیکوتینی های گمنام توسط یکی از اعضای ایرانی که به ایران بازگشته بود، وارد کشور و اولین جلسه نیکوتینی های گمنام ایران در آذر ماه سال 1379 با حضور چهار نفر در تهران برگزار گردید. پس از آن نیکوتینی های گمنام به شهرهای: اصفهان، اراک، شیراز،قم، یزد، لرستان، البرز، گیلان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، مازندران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان رضوی و خراسان شمالی و جنوبی گسترش یافت.

1378
img

ارتباط جهانی

در سال 1384 ارتباط انجمن نیکوتینی های گمنام ایران با دفتر خدمات جهانی برقرار و کلیه نشریات دریافت گردید که پس از ترجمه، جهت استفاده فارسی زبانان سراسر جهان، در بخش فارسی سایت اینترنتی خدمات جهانی انجمن نیکوتینی های گمنام قرار گرفت.در ادامه در سال 1387 شورای منطقه ایران با حضور نمایندگان نواحی اصفهان،تهران،ارک،خوزستان و البرز در شهر اصفهان دایر گردید.

1384
img

شورای منطقه

در سال 1396بنا به درخواست شورای منطقه نیکوتینی های گمنام ایران جهت اخذ ثبت ملی در وزارت کشور به نام انجمن نیکوتینی های گمنام اقدام گردید،که با توجه به عدم تایید وزارت کشور در خصوص پسوند"گمنام" لذا در ابتدا با نام انجمن نیکوتینی های بی نام اقدام و در نهایت با پسوند " فرانام " ثبت و مجوز فعالیت در چهار استان صادر گردید.

1396
img