اعانه سنت هفتم

1000 تومان

سنت هفتم :

هر گروه نیکوتینی های گمنام باید كاملاً متكی به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند.

هیچ عضوی از نیکوتینی های گمنام هزینه و شهریه ای پرداخت نمی کند. هر گروه بهای کرایه مکان، نشریات و احتمالاً نوشیدنی و یا خوردنی گروه و سایر مخارج خود را از طریق کمک های داوطلبانه اعضای خود پرداخت می کند. مازاد کمک های داوطلبانه اعضاء برای تداوم و بقای انجمن نیکوتینی های فرانام از طریق شورای منطقه به دفتر خدمات جهانی NicA فرستاده می شود. هیچ یک از اعضاء جهت کمک به تازه واردان و یا هرگونه خدمتی که در هر مؤسسه و یا سازمان و یا محلی ارائه می دهند، پولی دریافت نمی کنند. اجرتی که بابت این خدمات دریافت می کنیم «رهایی از نیکوتین است»