فقط برای امروز

 به یاد خواهم داشت خوش رفتاری با دیگران آرامش به ارمغان می آورد.