فقط برای امروز

با فروتنی و شهامت بدون مصرف نیکوتین روز خوبی خواهم داشت.