فقط برای امروز

خود را پشت مشارکت‌هایم پنهان نمی‌کنم و اجازه می‌دهم اعمالم مشارکت کند.