فقط برای امروز

بابت بیداری احساسات سرکوب شده خدا را شکر می‌کنم و زندگی جدید را جشن می‌گیرم