فقط برای امروز

برای رهایی از نواقص اخلاقی اصول روحانی قدم‌ها را در تمام امور زندگی به کار می‌بندم تا طعم شیرین زندگی را بچشم.