فقط برای امروز

می‌خواهم بخشی از آوایی باشم که پیام امید به رهایی از نیکوتین را به گوش معتاد به نیکوتین در عذاب می‌رساند.