فقط برای امروز

بر این باورم که نمی‌توانم همه چیز را تغییر دهم اما با ایمان به یک نیروی برتر قادر خواهم بود از عهده هر کاری بر بیایم امید بیافرینم و آرامشی بیابم که سال‌ها در جستجویش بودم.