فقط برای امروز

به یاد خواهم داشت روبرو شدن با مشکلات مرا آزاد می‌سازد