فقط برای امروز

می‌پذیرم با برطرف شدن نواقص اخلاقی به آزادی‌خواهم رسید.