فقط برای امروز

برای رسیدن به نیازهای خود راهی جدید خواهم یافت