فقط برای امروز

مراقب نشانه‌های مقاومت در برابر تسلیم هستم‌.اگر مایل به سپردن اراده و سرنوشت به خداوند نیستم برای پیدا کردن تمایل دعا می‌کنم.