فقط برای امروز

راهی برای خدمت به دیگران خواهم یافت.