فقط برای امروز

افکارم را بر خود متمرکز می‌کنم. زندگی می‌کنم و به دیگران فرصت زندگی می‌دهم.