فقط برای امروز

تصمیم گرفته‌ام خود را به دست خود قربانی نکنم. برای رهایی از تاسف خوردن به حال خود دعا می‌کنم و به خود عشق می‌ورزم.