فقط برای امروز

با با روشن بینی به دنیا می‌نگرم و از ارزش چیزهای پیرامون خود آگاه می‌شوم