فقط برای امروز

اگر مسیرم به ناکجا آباد ختم می‌شود برای یافتن راه درست دعا می‌کنم