فقط برای امروز

برای رسیدگی به امور زندگی تأمل می‌کنم و در برابر موقعیت‌های گوناگون عکس‌العمل درست نشان می‌دهم