فقط برای امروز

شاید نتوانم معجزات را ببینم اما آن را باور می‌کنم