فقط برای امروز

از مشکلات و شکست به عنوان پلی برای پیروزی استفاده خواهم کرد