فقط برای امروز

نیکوتین مصرف نمی‌کنم و شکرگزار نور امیدی که بر زندگی بر زندگیم تابیده است هستم