فقط برای امروز

خود را در حلقه دوستان بهبودی قرار می‌دهم تا الهام بخش و الهام گیرنده باشم