فقط برای امروز

در مسیر بهبودی عمل می‌کنم و می‌دانم هر عمل پاداش خاص خود را دارد