فقط برای امروز

با راهنمایی قدم‌های دوازده‌گانه و یک نیروی برتر می‌آموزم که چگونه از خودم مراقبت کنم.