فقط برای امروز

 به راحتی و آرامش رسیده ام زیرا خطر پاکی و بهبودی را به جان خریدم.