فقط برای امروز

شادمانم و از زندگی با تمام وجود لذت می‌برم.