فقط برای امروز

 زندگی را به معنای واقعی تجربه می‌کنم. امروز چالش‌ها مرا به مصرف نیکوتین نمی‌کشاند. امروز تجربه، امید و نیرو را با دیگران به مشارکت می‌گذارم.