فقط برای امروز

 به جای پنهان شدن در پشت پرده‌ای از دود، برای رسیدن به باور از یک نیروی برتر قدم برمی‌دارم.