فقط برای امروز

به کمک خداوند به نقش خود توجه می‌کنم و عشق و بخشش را جایگزین خشم و نفرت می‌کنم.