فقط برای امروز

 اراده و سرنوشتم را به مراقبت نیروی برتر می‌سپارم.