فقط برای امروز

به وجود یک نیروی برتر ایمان دارم، نیرویی که می‌تواند در یک جلسه، یک دعا و یا مشارکت با یک دوست بهبودی باشد.