فقط برای امروز

 با شهامت اقرار می‌کنم که در برابر نیکوتین عاجزم اگر وسوسه مصرف شوم به یاد خواهم آورد که در برابر نیکوتین عاجزم و اختیار زندگی از دستم خارج شده است.